Algemene voorwaarden (2018-2019)

 

Inschrijving

Inschrijving voor pianoles vindt plaats via de website door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Inschrijving geeft automatisch recht op plaatsing.

 

Tarieven

De lesprijzen staan vermeld op de website onder het kopje “tarieven”.

 

Betaling

De betaling vindt plaats door middel van facturatie in 3 termijnen.

 

Tussentijdse beëindiging

Opzeggen is mogelijk vanaf de eerste van de maand, minimaal één maand van tevoren. Bij bijzondere gevallen vindt overleg plaats of de betaling al dan niet tijdelijk stopgezet kan worden.

 

Lesuitval

Als leerlingen verhinderd zijn en daardoor een les missen is dat voor eigen rekening. Bij lesuitval door ziekte van de docent wordt geprobeerd de les in te halen op een ander moment.

Per lesseizoen mogen door afwezigheid van de docent 2 lessen uitvallen. Indien dat er door overmacht van de docent meer worden, zal gezocht worden naar vervanging en kan vanaf de 3e gemiste les aanspraak gemaakt worden op gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

 

Ziekte en verhindering van de leerling

Als de leerling door omstandigheden een les niet kan volgen, wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk te laten weten via telnr. 0681186250.

Als de les niet doorgaat door afwezigheid van de docent, dan wordt dit telefonisch doorgegeven.

 

Kortingsregeling

Leerlingen in het bezit van een Gelrepas krijgen korting op het lesgeld. Kijk voor aanvragen van de Gelrepas en voorwaarden op de website van de Gemeente Arnhem.

Het Gelrepasnummer dient ingevuld worden op het inschrijfformulier.

 

Aansprakelijkheid

De docent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, vervoermiddelen etc.) van gebruikers in of nabij de locatie Rozet.

De docent is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld.

 

Suggesties, opmerkingen en klachten

Heb je leuke ideeën of opmerkingen/klachten? Laat het dan weten. Ook als je niet tevreden bent over de lessen, b.v. dat de lessen niet overeenkomen met je verwachtingen, maak dit dan bespreekbaar zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

 

Tot slot

Met ondertekening en toezending van het inschrijfformulier geef je aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

De docent behoudt zich het recht voor af te wijken van de op deze website vermelde informatie.

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Op alle rechtsverhoudingen tussen jou en de docent is het Nederlands recht van toepassing.

In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de docent.

 

 

 

Made with Namu6